Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Sri Venkateswara SuprabhatamKowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam II
Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja I 
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru II
Mathassamasta jagatham madukaitabhare:
Vakshoviharini manohara divyamoorthe I
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham II

Thavasuprabhathamaravindalochane
Bhavathu prasanna mukhachandra mandale I
Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
Vrishasaila nathadavithel davanidhe II
Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani I
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham II
Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
Tryvikramadhi charitham vibhudha:sthuvanthi I
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham II
Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam I
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai :
Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham II
Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani
Bhukthvaa Saleelamatha keli sukha: patanthi
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham II
Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
Vipanchyaa Gayathyanantha charitham
Thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham
Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha
Roshaathkalim v id h a-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham
Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham
Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham
Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe
Venkateswra Stotram

Kamalakucha choochuka kunkumatho 
Niyatharunithathula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila pathe
Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
 Pram ukakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrishasailapathe
Athivelathaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai:
Paritham thvaritham vrishasailapathe
Paraya krupaya paripahi Hare
Adhivenkata saila mudaramather
Janathabimathadhika danarathath
Paradevathaya gathithannigamai:
Kamaladayithtanna param kalaye
Kalavenuravavasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smarakoti samath
Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye
Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe
Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogha—
Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje
Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
Sadaa Venkatesam smarami smarami
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha
Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesa
Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam
Seshasailasikhamane
Venkateswra Prapatti
Eesanam jagothosya Venkatapathe
Vishno paraam preyaseem
Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
Thath kshanthi samvardhineem
Padmalankrutha pani pallavayugam
Padmasanasthaam Sriyam
Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem
Vande jaganmatharam
Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
Swamin susheela sulabhasritha parijatha
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree Venkatesa charanow saranam papadhye

Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai
Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye
Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanam
Aarunya sankramanatha kila saandra raagow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai
Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Vishnopade parama ithyuditha prasamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam

Chithepyananyamanasam samamahithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Praya prasanna janatha prathamavagahyow
Mathusthanaviva sisoramrtuhayamanow
Prapthow parasparathulamathulantharowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Sathvotharaissathathasevya padambujena
Samsaratharaka dayadradruganchalena
Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam
Venkateswra Mangalam
Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.
Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.
Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.
Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.

Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
Aipthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.
Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.
Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.
Srimad sundarajamathru manimanasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu Mangalam.

Nee Maayeyolago, Ninnolu Maayeyo

Nee Maayeyolago, Ninnolu Maayeyo
Nee Dehadholago, Ninnolu Dehavo ||
Bayalu Aalayadolago, Aalayavu Bayalolago2
Bayalu Aalayaveradu Nayanadolago-2
Nayana Buddhiya Valago, Buddhi Nayanadolago2
Nayana Buddhigaleradu Ninnolago Krishna||1||
Saviyu Sakkareyolago, Sakkareyu Saviyolago2
Saviyu Sakkareyeradu Jihveyolago-2
Jihve Manasina Valago, Manasu Jihveyo Lago2
Jihve Manasugaleradu Ninnolago Krishna||2||
Kusumadali Gandhavo, Gandhadali Kusumavo2
Kusuma Gandhagaleradu Aaghraanadolago2
Asamabhava Kaagineleyaadi Keshavaraya2
Usuralennalavalla Yella Ninnolago Krishna||3||

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam                                                                                                        

Mangalam Rukmini Ramanaaya Sreemathaey                                                           
Mangalam Ramaneeya Moorthayaey Thaey                                                           
Mangalam Srivathsa Bhooshaaya Saarnginaey                                                           
Mangalam Nandhagopathmajaaya                                  || Jaya Mangalam ||

Phoothanaa Kamsaadhi Punya Jana Haarinaey                                                           
Puruhutha Mukadaeva Hithakaraaya                                                           
Soothaaya Vijayasya Sundara Mukaapjaaya                                                           
Seethakiranaadhikula Paavanaaya                                  ||Jaya Mangalam ||

Kaaleeya Moulimani Ranjitha Pathaapjaaya                                                           
Kaalaampudha Shyaama Dhivyathanavaey                                                           
Kaarunya Rasavarshi Nayanaaravindhaaya                                                           
Kalyaanaguna Rathna Vari Nidhayaey                          ||Jaya Mangalam ||

Navaneetha Choraaya Nandhaadhi Gopa Go                                                           
Rakshinaey Gopikaa Vallabhaaya                                                           
Naaradha Muneendhranutha Naamadhaeyaya Thaey                                                           
Naarayanaanandha Theertha Guravaey                          ||Jaya Mangalam ||

Ananda Ananda Ananda Kandam

Ananda Ananda Ananda Kandam
Ananda Gopala Gopala Balam
Sri Krishna Govinda Srinatha Deva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Nidram Pavthiram  Karuna Samudram
Bogadi Mohadi Nasham Vinasham
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Vadanaravindam Prakasham Vilasam
Amodha Pravasam Ajnana Nasham
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Venum Cha Madhuram Madhuram Cha Ganam
Vedantha Saram Atmanu Bodham
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva

Premartha Bandham Tavapadhapadmam
Premalayam Brahma Kamalalayam
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Sri Krishna Charanam Sri Krishna Charanam
Sri Krishna Charanam Bhava Roga Haranam
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva

Hariya Namasmarane madhadha mana vidhe yethake

Hariya Namasmarane madhadha mana vidhe yethake
Rama nama nudiya dantha nalige yethake
Govindana nodadantha kangal yethake
Rama Katheya kela dantha kevigal yethake
Govindana poojisa dantha kaigal yethake
Rama nige pradakshine hakada kalugal yethake
Govindana vandisadantha mastaka yetake
Rama seva mada dhantha deha yethake
Govindana nambhadhantha budhi yethake
Rama Sita Rama venada  januma yethake

Narayan Narayan jai jai govinda hare

Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Om Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Narayana narayana na rayana narayana
Narayana narayana na rayana narayana
Narayana narayana na rayana narayana
Narayana narayana na rayana narayana
Jai jai govinda hare Jai jai gopala hare
Jai jai govinda hare Jai jai gopala hare

Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda

Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda
Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda
Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda
Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda

Krishna Rama Govinda Naryana

Krishna Rama Govinda Naryana
Hare rama Krishna Govinda Narayana
Nanda nandana hari Narayana
Nanda nandana hari Narayana
Nanda nandana hari Narayana
Navaneetha chora hari Narayana
Bhaktha vatsala hari Narayana
 Bhaktha vatsala hari Narayana
Bhaktha vatsala hari Narayana
Bhagavatha priya Narayana
Narayana hari Narayana
Narayana hari Narayana
Narayana hari Narayana
Hari nama Sankeerthanam govinda govinda

Raadhe Raadhe Raadhe, Raadhe Govindaa

Raadhe Raadhe Raadhe, Raadhe Govindaa
Vrindaavana Chhandaa, Vrindaavana Chhandaa
Anaathanaathaa Deenaabandhu Radhe Govindaa

 Nandakumaaraa Navaneetachoraa, Raadhe Govindaa
Vrindaavana Chhandaa, Vrindaavana Chhandaa
Anaathanaathaa Deenaabandhu Raadhe Govindaa

Puraana Purushaa Punyashlokaa, Raadhe Govindaa
Vrindaavana Chhandaa, Vrindaavana Chhandaa
Anaathanaathaa Deenaabandhu Raadhe Govindaa

Pandarinaatha Paandurangaa, Raadhe Govindaa
Vrindaavana Chhandaa, Vrindaavana Chhandaa
Anaathanaathaa Deenaabandhu Raadhe Govindaa

Jaya (2x) Vithalaa, Jaya Hari Vithalaa, Raadhe
Govindaa
Vrindaavana Chhandaa, Vrindaavana Chhandaa
Anaathanaathaa Deenaabandhu Raadhe Govindaa
Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe , Jai Jai Sri Radhe

Mere Makhan na Churana Khanna

Makhan Chor Krishna Bhagavan Ki Jai
Mere makhan na churana khanna
Makhan churaya to chalo koi bath nahi
Mere goonghat na utana khanna
Goonghat utaya to chalo koi bath nahi
Mujse ankhe na milana khanna
Ankhe milaya to chalo koi bath nahi
Mere dil me utharna na khanna
Dil me uthara tho chalo koi bath nahi
Dil se vapas nahi jana khanna
Makhan Chor Krishna Bhagavan ki Jai
Man Chor Krishna Bhagavan ki Jai
Chita Chor Krishna Bhagavan ki Jai

Jaladhara sama neelavarna

Jaladhara sama neelavarna
jaya jaya krishna
(Hare!) jaya jaya krishna
kouravarna krupa poorna
jaya jaya radhe
Yugalaroopa mangala maya kunjavihari
Giridhara padhu prema rasa raasavihari
kunjavihari he raasavihari!!
Jaladhara sama neelavarna
jaya jaya krishna
(Hare) jaya jaya krishna
kouravarna krupa poorna
jaya jaya radhe

Umar ka panchi udtha jatha

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Kisse patha hai kal kya hoga
Patha nahi kis pal kya hoga
Kal chakra chaltha mad matha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Kachi sason ki kya asha
Kar jaye kab bandh tamasha
Tu murakh man kyo barmatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Aaj kahe kal naam ratonga
Kal aye phir kal japalonga
Bhita kal kabi loutana atha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

 

Tu ram kahe ya krishna kahe

Tu ram kahe ya krishna kahe
Es naam ka koi mol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi
Tu ram kahe ya krishna kahe
Le lekar naam yahi pawan
Kitne bhav sagar par huve
Es naam ki mahima tu prani
Tu dhan dowlat se tol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi
Es kshan bangur jeevan me
Hai naam ki mahima sheetal saritha
Pele sheetal jal jibar ke
Tu pyasa tat par dol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi
Es naam ke pawan sanjeevan
Paar karde tan man dhan
Tu apne jeevan jalane ye
Lethe kyo amrith bol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi

Tere hath kuch na mere hath kuch na

Tere hath kuch na mere hath kuch na
Hoga vahi jo chahe vidatha
Sukh bhi hai apna
Dukh bhi hai apna
Jeevan to hai bus kule nain sapana
Jeevan se tera hai joota natha
Hai joota natha
Hoga vahi jo chahe vidatha
Tere hath kuch na mere hath kuch na
Hoga vahi jo chahe vidatha
Parbath ye nadiya
Pal phool kaliya
Prabhu ne banaye sukh dukh ki galiya
Sundar jagat ko hai woh banatha
Hai woh banatha
Sason ki dori Woh hai kinara
Jeevan ko katthale ke uska sahara
Shish na wale woh hi hai daata
Hoga vahi jo chahe vidatha
Tere hath kuch na mere hath kuch na
Hoga vahi jo chahe vidatha

Sagar tat par bait akela ratatha tera naam

Sagar tat par bait akela ratatha tera naam
Kab ayega tu giridhari dere huyi ghanshyam
Sagar tat par bait akela re...

Karatha pal pal tera vandan
Yug yug ka pyasa mera man
Karle ab swikar murari
Tu ye mera pranam
Kab ayega tu giridhari dere huyi ghanshyam

Sagar tat par bait akela re...

Charo ore gire andhiyara
Nath na apna ek sahara
Sudhi pathwar pakad ke tha mei
Naiya koya
Kab ayega tu giridhari dere huyi ghanshyam

Sagar tat par bait akela re...

Bahuth huva ye kel tamasha
Ab tere charanon ki asha
Dar hai darshan bin jeevan ki
Dal jaye na shyam
Kab ayega tu giridhari dere huyi ghanshyam

Sagar tat par bait akela re...

Mera Jeevan Tere Hawale Prabhu Ise Pag Pag Tu Hi Samhale

Mera Jeevan Tere Hawale Prabhu Ise Pag Pag Tu Hi Samhale
Pag Pag Tu Hi Samhale Pag Pag Tu Hi Samhale
Mera Jeevan Tere Hawale Prabhu Ise Pag Pag Tu Hi Samhale
Mohamaya Ke Bandhan Todo Hey Prabhu Apni Sharan Me Lelo
Hey Prabhu Apni Sharan Me Lelo Is Papi Ke Apnale Prabhu Ise Pag Pag Tu Hi Samhale

Krodh na choda Joot na choda

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Joote jag me ji lal chakar
Aasal vathan kyo chod diya tune

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Koudi ko to kubh sambala
Lal ratan kyo chod diya
Krodh na choda Joot na choda (2)

Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Yahi sumiran te athi sukh pavo
So sumiran kyo chod diya

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Kalis eth Bhagavan barose
Tan man dhan kyo na chod diya tune
Naam japan kyo chod diya tune

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Jo too mitaanaa chahe, Jeewan ki trishnaa

Jai Sri Krishna
Jo too mitaanaa chahe, Jeewan ki trishnaa
Subaha shaam bol bande, Krishna Krishna Krishna

Krishna naam pavan pavan, Krishna naam pyaaraa pyaaraa
Jo naa bole Krishna Krishna, jag mein yo haaraa haaraa
Man ka mite andhiyaara, Bol Krishna Krishna Krishna...

Jisko mile naa peera, Sukh naa maram kya jaane
Jo na dhyaaye Krishna Krishna, Nit kaa dharam kya maane
Chaahe agar ujiyaaraa, Bol Krishna Krishna Krishna...

Chhooday bhatakna dar dar, Tod day aham kaa ghera
Bhool jaa jagat ke vaibhav, Jag hai dukho kaa dera
Phire kaahe maaraa maaraa, Bol Krishna Krishna Krishna...

Dukh me mat gabranna panchi

Dukh me mat gabranna panchi
Ye jag dukh ka mela hai
Chahe beed bahuth ambar par
Udana tuje akela hai

Nanhe komal pank hai tere
Aur gagan ki ye doori
Baita gaya to hogi man ki
Kaise abhilasha poori
Uska Naam amar hai jag me
Jisne sankat jela re
Chahe beed bahuth ambar par
Uduna tuje akela hai

Dukh me mat gabranna panchi
Ye jag dukh ka mela hai
Chahe beed bahuth ambar par
Udana tuje akela hai

Chatur shikari ne rakha hai
Jaal bichakar pag pag par
Phas mat jana bhol se pagle
Pachtayega jeevan bar
Log me dhane ki mat padana
Bade samay kela hai
Chahe beed bahuth ambar par
Udana tuje akela hai

Jab tak sooraj Asaman par
Badatha chal tu chaltha chal
Phir jayega andakar jab
Bada katin hoga phal phal
Kisi patha ke ud chal ne
Ajatha kab bela hai
Chahe beed bahuth ambar par
Udana tuje akela hai

Tu ram kahe ya krishna kahe

Tu ram kahe ya krishna kahe
Es naam ka koi mol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi

Tu ram kahe ya krishna kahe

Le lekar naam yahi pawan
Kitne bhav sagar par huve
Es naam ki mahima tu prani
Tu dhan dowlat se tol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi

Es kshan bangur jeevan me
Hai naam ki mahima sheetal saritha
Pele sheetal jal jibar ke
Tu pyasa tat par dol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi

Es naam ke pawan sanjeevan
Paar karde tan man dhan
Tu apne jeevan jalane ye
Lethe kyo amrith bol nahi
Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi

Rakh ram ratan dhan ye man me
Hai jag me aisa bol nahi

Jag mai sunder hain do naam chahe Krishna kaho ya Ram

Jag mai sunder hain do naam chahe Krishna kaho ya Ram (3)
Bolo Ram Ram Ram, Bolo Shaam Shaam Shyam (3)

Makhan Brij mai Ek churave, Ek ber bhini ke khave (2)
Prem bhav se (2) bhare anokhe dono ke hai kaam
chahe Krishna kaho ya Ram
Ek Kans papi ko mare (2) , Ek doosht Ravan sanhare
Dono din ke dukh harat hai (2) Dono bal ke dham
chahe Krishna kaho ya Ram
Ek Radhika ke sang raje (2), Ek Janaki sang viraje
chahe Sita Ram kaho (2) ya bolo Radhe Shyam
Bolo Ram Ram Ram, Bolo Shyam Shyam Shyam (3)

Hari govinda Hari gopala

Hari govinda Hari gopala
Hari narayana jagada adara
Paramanada paraveeragna
Karuna jaldhe kamala natha
Kurume bhakthim tava padabdhe
Go-samrakshaka gopinatha
Nanda mukunda govinda
Navneetha chora govinda
Aprameya govinda
Amitha parakrama govinda
Purana purusha govinda
Punya sholka govinda
Go-samrakshaka govinda
Gopinatha govinda
Bhaktha vatsala govinda
Bhgavatha priya govinda
Krishna rama govinda
Ramakrishna govinda
Krishna keshava govinda
Ramakrishna govinda
Krishna nanda mukunda murare vamana madhava govinda
Sridhara keshava raghava Vishnu Lakshmi Nayaka Narasimha

Gopi gopala lala

Gopi gopala lala
Rasa mandira mayi
The the the thasugandhi
Nruthyathe gatha bhaye
Gopi gopala lala
Rasa mandira mayi
Druma Druma druma Mrudanga
Janana nanana roopa ranga
Dikhathadruga tala langa
Agalitha rasa naye
Radha mukha sharadhachandra
Chachatha mukha jalajanada
Sri brija jana lataka lataka
Karatha makuta chaye
Takataka taka jamuna neera
Mohe kabala samira
Salasala jaya sooradasa
He sukhe krupare
Gopika Jeevana smaranam Govinda govinda

 

Dharoo Jaganatha dharo hare

Dharoo Jaganatha dharo hare
Dharoo parabrahma dharo hare
Matsya avathara dharo hare
Matsya korma avthara dharo hare
Varaha avathara dharo hare
Nara Simha avathara dharo hare
Vamana avathara dharo hare
Rama avathara dharo hare
Rama avathara dharo hare
Buddha avathara dharo hare
Kalkiya avathara dharo hare
Dasha vidha roopa dharo hare
Bahu- Dayala vala dharo hare

Devadhi devar pugal balanadi yelelo

Devadhi devar pugal balanadi yelelo
Devargalai karthikondum gopalanadi yelelo

Thanan taniyagavandhu alaikirandi yelelo
Chinam chirulilaigulukh elukirandi yelelo

Madi vadanan mandahasam mayaku dadi yelelo
Mayanivanai maruvidale payakudadi yelelo

Kan chamiti aarugil namai kovurandi yelelo
Kaikati kalka namai yevurandi yelelo

Pinalgalai shethumudi podurandi yelelo
Parkamkala pavai yadaiparandiyo yelelo

Yarukum edu yele thanru ni kuradiyo yelelo
Mami edaikandal namaku erukudhadhi yelelo

Manamenavo evanida meruchikudadi yelelo
Anbargalai kaikuduthu karpavani yelelo

Yembhamuda vishwa napani yerpaavandi yelelo

Mangalam Rukminiramanaya Srimathe

Mangalam rukminiramanaya srimathe
Mangalam rmaneya moorthaye the
Mangalam srivatsa bhooshaya shargine
Mangalam nanda gopatmajaya
Jaya mangalam nitya shubha mangalam
Poothana kamsadhi punyi unya jana harine
Puruhutha mukha deva hitakaraya
Soothaya vijayasya sundara mukhabjaya
Sheetha kiranadikula pavanaya
Jaya Mangalam Nitya Shubha mangalam
Kaliyamoulimani ranjitha padabhjaya
Kalambudha shyama divya thanaye
Karunya rasa varshi nayanara vindhaya
Kalyana guna ratna vari nidhaye
Jaya Mangalam Nitya Shubha mangalam
Nava neetha chooraya nandadhi gopago
Rakshine gopika vallbhaya
Naradha munindra nutha namdheya yathe
Narayana nanda thirtha gurave.

Aaratii Kunj Bihaarii Kii

Radhe Krishna Bhgavan ki Jai
Aaratii Kunj Bihaarii Kii                                                  
Aaratii Kunj Bihaarii Kii
Shrii Giridhar Krishna Muraarii Kii

Gale Mein Vaijantii Maalaa,  Maalaa
Bajaave Muralii Madhura Baalaa,  Baalaa
Shravan Men Kundal Jhalakaalaa,  Jhalakaalaa
Nand Ke Nand, 
Shrii Aanand Kand, 
Mohan Brij Chand
Raadhikaa Raman Bihaarii Kii
Shrii Giridhar Krishna Muraarii Kii

Gagan Sam Anga Kaanti Kaalii,  Kaalii
Raadhikaa Chamak Rahii Aalii,  Aalii
Lasan Mein Thaade Vanamaalii,  Vanamaalii
Bhramar Sii Alak, 
Kastuurii Tilak, 
Chandra Sii Jhalak
Lalit Chhavi Shyaamaa Pyaarii Kii
Shrii Giridhar Krishna Muraarii Kii

Jahaan Se Pragat Bhayii Gangaa,  Gangaa
Kalusha Kali Haarini Shrii Gangaa,  Gangaa
Smaran Se Hot Moha Bhangaa,  Bhangaa
Basii Shiv Shiish, 
Jataa Ke Biich, 
Hare Agha Kiich
Charan Chhavi Shrii Banavaarii Kii
Shrii Giridhar Krishna Muraarii Kii

Kanakamay Mor Mukut Bilasai,  Bilasai
Devataa Darasan Ko Tarasai,  Tarasai
Gagan Son Suman Raashi Barasai,  Barasai
Ajemurachan
Madhur Mridanga
Maalini Sang
Atul Rati Gop Kumaarii Kii
Shrii Giridhar Krishna Muraarii Kii

Chamakatii Ujjval Tat Renu,  Renu
Baj Rahii Brindaavan Venu,  Venu
Chahun Disi Gopi Kaal Dhenu,  Dhenu
Kasak Mrida Manga, 
Chaandani Chand, 
Khatak Bhava Bhanj
Ter Sun Diin Bhikhaarii Kii
Shrii Giridhar Krishna Muraarii Kii

Tan ke tamboore mein

Tan ke tamboore mein
Tan ke tamboore mein, man adbhut hai, ya saaz
Hari ke kar se baj raha hari ki har awaaz

Tan ke tamboore mein do ansoon ke taar bole
Jaya siya ram ram jay radhe shyaam shyaam

Lagan lagi leela dhari se jagi re jagmag jyoti
Ram naam ka heera paya shyam naam ka moti
Jagi re jagmag jyoti

Pyasi do ankhiyon mein ho aansoon a dhare bole
Jaya siya ram ram jay radhe shyaam shyaam

Abh to is mann ke mandir me prabhu ka hua basera
Magan hua mann mera choota janam janam ka phera
Mann ki muraliya mein ho sur ka shringar bole

Aisi lagi lagan, meera ho gai magan

Aisi lagi lagan, meera ho gai magan
Aisi lagi lagan, meera ho gai magan

Woh to gali gali hari gun gane lagi
Mehlon mein pali ban ke jogan chali

Meera rani deewani kahane lagi


Koi roke nahin, koi toke nahin
Meera govind gopal gane lagi
Baithi santon ke sang, rangi mohan ke rang

Meera premi preetam ko manane chali
Woh to gali gali hari gun gane lagi

Rana ne vish diya, maano amrit piya
Meera sagar mein, sarita samane lagi

Dukh lakhon sahe, mukh se govind kahe
Meera govind gopal gane lagi

Woh to gali gali gun gane lagi
Aisi lagi lagan, meera ho gai magan
Woh to gali gali gun gane lagi

Yamuna Thira Vihari Brindavana Sanchari

Yamuna Thira Vihari Brindavana Sanchari
Govardhanodhari Gopala Krishna Murari
Gopa Vesha Dhari Gokula Sanchari
Gokula Sanchari
Gopa Kanya Vara Vastra Apahari
Yamuna Thira Vihari Brindavana Sanchari
Govardhanodhari Gopala Krishna Murari
Puruhoota Madhahari Putana Samhari
Govardhanodhari Gopala Krishna Murari

Vyjayandhidhara Vanamaaladhara

Vyjayandhidhara Vanamaaladhara
Shankha Chakradhara Peethambaradharam
Sreekara Purandara Giridhara Naagara
Muralidhara Ghanashyaama Manohara
Yadukula Nandana Sri Hari Madhava
Govinda Gopala Krishna Krishna
Madhava Murali Pathitha Pavana
Mohana Radhe Krishna(3)

Vittala Yere Pandhari Raya

Vittala Yere Pandhari Raya -4
Shanka Chakra Dhara Vaijayanthi Dara
Pithambaradara Govardhanodhara
Tulasimala Shobhita Gala
Garuda Gamana Hari Pankaja Nabha
Vittala Yere Pandhari Raya(2)
Mastaka Linga Swaroopa Linga
Roopa Banga Sajjana Sangha
Yadukula Thilaka Manmatha Janaka
Pathitha Pavana Dena Dayalo
Vittala Yere Pandhari Raya(2)
Tribhuvana Roopa Vishwa Swaroopa
Bhava Bhaya Thapa Harithi Papa
Rukmini Kantha Roopa Anantha
Janani Janaka Tuja Mavakalena
Vittala Yere Pandhari Raya(2)
Chandrabhageteeram Ubha Vitevari -2
Kara Katavari Ranga Shilevari
Mahadwari Garuda Vahini
Vinavinatha Janardhana Swamy
Vittala Yere Pandhari Raya -4
Panduranga Panduranga -48
Panduranga -24
Dumuka Dumuka Maga Dumuka Kunja Maga
Chapala Charan Hari Ayeee
Oh Ho Chapala Charan Hari Ayeee
Chapala Charan Hari Ayeee(2)
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Jimika Jimika Jama Jimika Jimika Jama
Jimika Jimika Jama Jimika Jimika Jama
Narthana Padavraja Aye
Oh Ho Narthana Padavraja Aye
Narthana Padavraja Aye(2)
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Arunakaruna Thana China Bina Thama
Charana Pala Ravi Aaaaaaaaaaye -2
Oh Ho Charana Pala Ravi Aye
Charana Pala Ravi Aye
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Amalakamala Dhara Murali Madhura Dhara
Bansi Bhajavan Aye
Bansi Bhajavan Aaaaaaaaa
Bansi Bhajavan Aye -2
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Kunja Kunja--------------------------------
Anth Ranga Hari Aye
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Radha Rasika Vara Rasa Vihara -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Rasa Vilola Ramya Susheela -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Mohana Murali Gana Vilola -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Mukunda Madhava Jaya Ghana Shyama
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(2)
Radha Rasika Vara Rasa Vihara -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(21)
Radhakrishna -48
Sada Shivancha Avathara Swami Nivruthi Jnadara
Maha Vishnu Cha Avathara
Sada Maja Jnaneshwara
Panduranga Panduranga Panduranga Panduranga -4
Adhi Shakthi Mukatha Bhai
Rasi Jani Lage Mayi -3
Sada Shivancha Avathara Swami Nivruthi Jnadara
Maha Vishnu Cha Avathara
Sada Maja Jnaneshwara
Panduranga Panduranga Panduranga Panduranga -10
Panduranga Panduranga(10)
Panduranga -10

Vanamali Radharamana Giridhari Govinda

Vanamali Radharamana Giridhari Govinda
Neela Meghasundara Narayana Keshava
Bhaktha Hrudaya Mandara Banu Koti Sundara
Nanda Nanda Gopa Vrunda Narayana Keshava
Nanda Nanda Gopa Vrunda Narayana Keshava
Vanamali Radharamana Giridhari Govinda

Thodaya Mangalam

Thodaya Mangalam
Mooshika Vaahana Modhagahastha Chaamara Karnaa Vilambitha Soothra
Vaamanaroopa Mahaeswara Puthra Vignavinaayaka Paadha Namasthae
Jaya Jaanaki Ramana Jaya Vibheeshana Sharana
Jaya Saroruha Charana Jaya Deena Karuna || Jaya Jaya||
Jaya Loka Sharanya Jaya Bakhtha Kaarunya
Jaya Divya Lavanya Jaya Jagath Punya || Jaya Jaya||
Sakala Lokaa Vaasa Saaketha Pura Vaasa
Agalanga Nija Dhaasa Abja Muka Haasa || Jaya Jaya ||
Sukamuni Sthuthi Paathra Subhada Nija Chaarithra
Makara Kundala Karna Maegha Sama Varnaa ||jaya Jaya ||
Kamaneeya Koteera Kousthubhaalankaara
Kamalaaksha Raghuveera Kamalaa Vihaara || Jaya Jaya||
Samara Ripu Jaya Dheera Sakala Guna Gambheera
Amalahrith Sanchaara Akilaarthi Hara || Jaya Jaya||
Roopa Nindita Maara Ruchira Sathguna Soora
Bhoopa Dhasaratha Kumaara Bhoobhara Hara ||jaya Jaya||
Paapa Sangha Vidara Pankthimuka Samhaara
Sripathae Sukumaara Seethaa Vihaara || Jaya Jaya||
Maarudathmaja Kaama Mahaneeya Ghanashyaama
Karunaabdhi Dadhi Soma Kalyaana Raama || Jaya Jaya ||
Saranaagatha Sthoma Shambu Nutha Nija Kaama
Paripoorna Ranga Dhaama Bhadraadri Raama || Jaya Jaya ||
Sri Krishna Karnaamrutha Slokam
Mandaaramoolae Madanaabhiraamam
Bimbaadharaapooritha Vaenu Nadam
Gogopagopi Jana Madhya Samstham
Gopam Bajae Gokula Poorna Chandram

Song No. 2
Raga: Aaarabi Talam: Mishra Chapu
Saranu Saranu Suraendra Sannutha
Saranu Sreesathi Vallabha
Saranu Raakhshasa Garva Samhaara
Saranu Vaenkata Naayaka – Swami Sri Raghu Naayaka || Saranu Saranu Harae||

Animi Shendrulu Munulu Dikpatulu
Amara Kinnara Sidhdhulu
Ganathatho Rambhaadhi Kaanthalu
Ghaachi Naaruhecharigayaa || Saranu Saranu Hare||
Kamaladharudunu Kamalamithrudu
Kamala Satrudu Kamalaju
Kramamutho Mimu Koluvu Kipudu
Ghaachi Naaruhecharigayaa || Saranu Saranu Hare||
Parama Padha Govindha Madhava
Padmanaabha Janaardhana
Dharani Dharavara Garudavaahana
Dhythya Balimadha Bhanjana - (nija)
Daasa Maanasa Ranjana || Saranu Saranu Hare||
Sripadaambuja Saesha Vigraha
Saeshakalpitha Sayanudu
Sreepathae Alamelu Mohana
Venkataachala Naayaka - Varadha
Venkataachala Naayaka || Saranu Saranu Hare||
Yennagala Prahladha Bhakthulu
Yelamitho Mimu Koluva Kipudu
Vinnapamu Vinavaiya Daevara Vaenkataa Chala Naayaka
Vijaya Vaenkata Naayaka – Swami Sri Raghu Naayaka || Saranu Saranu Hare||
Song No.3
Ragam: Madhyamaavathi Talam: Adi
Murahara Nakadhara Mukunda Maadhava Garuda Gamana Pangaja Naabha
Paramapurusha Bhava Bhanjana Kaeshava Naramruga Sharaera Namo Namo
Pallavi
Naaraayana Thae Namo Namo – Bhava
Naaradha Sannutha Namo Namo (naaraayana)
Jaladhisayana Ravichandra Vilochana
Jalaruha Bhavanutha Charanayuga
Balibandhana Gopeejana Vallabha
Nalinodhara Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Sri Vathsalaanchana Peethaambaradhara
Daevaki Nandana Naaraayana
Govathsa Paalana Govardhana Dhara
Gopa Priya Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Kousalyaathmaja Kaamitha Paladha
Karunaasaagara Kaanthi Mayaa
Dhasaratha Nandhana Tanujakulaanthaka
Kushalava Janaka Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Thaaraapati Hara Thapana Kulodhbhava
Thaapasamunigana Vandyapadha
Maareechaanthaka Maaruthi Saevitha
Vaaridhi Bandhana Namo Namo - Dheva (naaraayana)
Aadhi Daeva Sakalaagama Poojitha
Yaadhava Kula Mohana Roopa
Vaedodhara Sri Vaenkatanaayaka
Naadha Priya Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Song No. 4
Ragam: Saaveri Talam : Rupakam
Daevaesha Ganaaraadhitha Divyaambuja Paada
Sri Vaenkata Giri Naayaka Sreesa Hechcharigaa ||
Kalimaanusha Kalushaapaha Kamaneeya Sukeerthae
Alamaelu Mangaa Mohana Murthae Hechcharigaa ||
Jalajaasana Paripaalana Jagadaega Nidaana
Kalasaambudhi Thatasobitha Charana Hechcharigaa ||
Vagulaasana Harichandana Vanamadhyavihaara
Sakalaagama Paripaalana Chathura Hechcharigaa ||
Naaraayana Naraposhana Narakaadi Samharana
Hae Raavana Madha Bhanjana Dheera Hechcharigaa ||
Sri Kaesava Naaraayana Govinda Muraarae
Hae Maadhava Madhusoodana Daamodara Showrae ||
Seshachala Nilayvara Bhoosha Mani Valaya
Roshaadhi Vijayee Mouli Vidaeya Hechcharigaa ||
Rajaneecharavaranaayakakaala Vanamaala
Vrajapaalana Vara Vijaya Gopaala Hechcharigaa
Govinda Hechcharigaa ||

Song No. 5
Ragam: Pantuvaraali / Mangalakaisikam / Sowraastram Talam: Adi
Pallavi
Maadhava Bhavathu Thae Mangalam
Madhumura Hara Thae Mangalam (maadhava)
Charanam
Aravinda Lochana Aghabrunda Mochana
Surabrunda Vanditha Mangalam (maadhava)
Naravara Nandana Naagaarikaetana
Marakatamani Neela Mangalam (maadhava)
Nandavarakumaara Navaneetha Dhadhi Chora
Mandara Giridhara Mangalam (maadhava)
Kundaradanaamara Koojitha Noopura
Sundaravadana Tae Mangalam (maadhava)
Dhadi Navaneetha Chora Tharunee Gopikaajhaara
Madhukaitapa Samhaara Mangalam (maadhava)
Gajaraaja Paripaala Ganathulasi Vanamaala
Nijadhaasa Paripaala Mangalam (maadhava)
Vrajasundareevilola Vibhudendra Paripaala
Vijaya Gopala Paala Mangalam (maadhava)
Govinda Maadhava Gopala Kaeshava
Narasimaachudha Naaraayana
Dhasaratha Nandana Seethaa Manohara
Dhaanava Samhaara Dayaanidhae
(vasudaeva Nandana Bhaishmi Manohara
Nandanandana Raadha Manohara
Yaadava Nandana Bhaama Manohara
Poothana Samhaara Buvana Pathae )
Raama Raagava Raajeeva Lochana
Kaamitha Palada Karivarada
Krishnaa Kaesava Ambuja Lochana
Vaanchitha Paladha Yadhuvaradha

Hare Raam Gopaalam Baja Govindham Mama Jeevanam

Swaagatham Krishna Suswaagatham Krishna

Swaagatham Krishna Suswaagatham Krishna
Swaagatham Suswaagatham Sharaanagatham Krishna
Mathuraapuri Krishna Madhusoodhana Krishna
Swaagatham Suswaagatham Sharanaagatham Krishna
Swagatam Krishna Sharanagatam Krishna
Madura Puri Sadana Mrudu Vadana Madhusudana Iha
Bhogatapta Sulabha Supushpa Gandha Kalabha
Kasturi Tilaka Mahipa Mama Kanta Nanda Gopa Kanda
Mushtikashura Chanura Malla
Malla Visharada Kuvalaya Peda
Mardana Kalinga Nartana Gokula
Rakshana Sakala Surakshana Deva
Sishta Jana Pala Sankalpa Kalpa
Kalpa Sata Kodi Asama Parabhava
Dhira Munijana Vihara Madana Sukumara
Daitya Samhara Deva
Madhura Madhura Rati Sahasa Sahasa
Vraja Yuvati Jana Manasa Pujita
Sa Dha Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Dha Sa Ri
Tatthi Takajanutam Titthaka Janautam Taka Janutam
Takatimukuku Tana Kida Taka Dhim

Sri Krishna Govinda Hare Murare

Sri Krishna Govinda Hare Murare
Sri Krishna Govinda Hare Murare
He Natha Narayana Vasudeva
Jihve Pibasvamrtam Etad Eva
Govinda Damodara Madhaveti
Govinda Damodhara Madhava
Govinda Damodhara Madhava
Govinda Damodhara Madhava
Damodhara -12

Sri Gopala Gokula Bala

Sri Gopala Gokula Bala
Tulasi Mala Shyam Gopala
Radha Vallabha Rasa Vilola -2
Tulasi Mala Shyama Gopala
Sri Gopala Gokula Bala
Tulasi Mala Shyama Gopala
Madhuranatha He Giridhari
Tulasi Mala Shyama Gopala
Sri Gopala Gokula Bala
Tulasi Mala Shyama Gopala
Sri Krishna Govinda Gopala
Krishna Govinda Gopala
Hari Govinda Govinda Gopala
Sri Krishna Govinda Gopala
Hari Govinda Govinda Gopala
Sri Krishna Govinda Muralimanohara
Gokulanandana Gopala
Sri Krishna Govinda Gopala
Hari Govinda Govinda Gopala
Nanda Kishora Gopala
Navaneethachora Gopala
Nanda Kishora Gopala
Navaneethachora Gopala
Sri Krishna Govinda Muralimanohara
Gokulanandana Gopala
Sri Krishna Govinda Gopala
Hari Govinda Govinda Gopala
Devakinandana Gopala Danava Bhajana Gopala
Devakinandana Gopala Danava Bhajana Gopalaaaaa
Sri Krishna Govinda Muralimanohara
Gokulanandana Gopala
Sri Krishna Govinda Gopala
Hari Govinda Govinda Gopala
Gokulanandana Gopimanohara
Govardhanodhara Gopala
Gokulanandana Gopala Gopimanohara Gopala
Gokulanandana Gopala Gopimanohara Gopala
Sri Krishna Govinda Muralimanohara
Gokulanandana Gopala
Sri Krishna Govinda Gopala
Hari Govinda Govinda Gopala

Smitha Smitha Sundhara Mukaravinda

Smitha Smitha Sundhara Mukaravinda
Naacho Nandalaala Nandalaala
Naacho Nandalala Nandalala (3x)
Meeraa Maae Ko Pyaaraa
Nandhalaala Prabhu Nandhalaala

Radhika Vallabha Lal Ho

Radhika Vallabha Lal Ho.......(2)
Radha Vallabha Lal Ho
Laal Ho Radha Vallabha Lal Ho
Radhika Vallabha Lal Ho.......
Radha Vallabha Lal Ho
Radhika Vallabha La Gopika Vallabha La
Radhika Vallabha La Go...pika Vallabha La
Dhita Hari Vamsha Dayal Ho Lal Ho
Radha Vallabha Lal Ho Laal Ho
Radhika Vallabha Lal Ho
Radha Vallabha Lal Ho Laal Ho
Radhika Vallabha La Gopika Vallbha La
Radhika Vallabha La Gopika Vallbha La
Ra...dhika Vallabha La Go...pika Vallbha La
Radhika Vallabha Lal Ho Radha Vallabha Lal Ho
Radha Vallabha Lal Ho Lal Ho............
Lal Ho.............lal Ho.............lal Ho..............
 Lal Ho..................................
Radhika Vallabha Lal Ho -2
Radha Vallabha Lal Ho

Radhika Manohara Madana Gopaala

Radhika Manohara Madana Gopaala
Deena Vatsala Hey Raja Gopaala
Bhaktha Jana Mandaara Venu Gopaala
Muralidhara Hey Gaana Vilola

Radhika Jeevana Krishna Janaardhana

Radhika Jeevana
Krishna Janaardhana
Radhey Govinda Radhey Gopaala
Devaki Nandana
Raadhika Jeevana
Nandanandana Hey Gopikaa Ranjana
Murali Mohana
Hey Madhusoodana
Krishna Krishna Sree Madhusoodana

Radhey Shyaama Hey Ghanashyaama

Radhey Shyaama Hey Ghanashyaama
Raadha Maadhava Mangala Dhaama
Jaya Jaya Jaya Hey Megha Shyaama
Megha Shyaama Megha Shyaama
Jaya Jaya Brindaavana Dhaama

Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Radhe Shyama Hey Ghanashyama
Radha Madhava Mangala Dhama
Radhe…
Nandha Nandhana Govinda, Navanitha Chora Govinda
Naradhapriya Govinda , Natajanapaala Govinda
Narayana Govinda -2 Hari
Govinda Gopi Janapriya Govinda (Radhe…)
Puranapurusha Govinda Punyashloka Govinda
Papavinasana Govinda Pahi Murare Govinda
Narayana Govinda -2 Hari
Govinda Gokula Nanadhana Govinda (Radhe…)
Bhaktha Vatsala Govinda Pakshi Vahana Govinda
Bhagavada Priya Govinda Brindavana Hari Govinda
Narayana Govinda -2 Hari
Govinda Gopi Janapriya Govinda (Radhe…)

Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha

Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha
Radhe Govindha Govindha Janaardhana Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha
Mana Mohana...mana Mohana... Mana Mana Mohana Murali Govindha Jaya Radhe Govindha
Mana Mohana...jagan Mohana... Mana Mana Mohana Murali Govindha Jaya Radhe Govindha
Mana Mohana...mana Mohana... Mana Mana Mohana Murali Govindha Jaya Radhe Govindha
Hey Giridhri Govindha Jay Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha (4)
Krishna Murari Govindha Jaya Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha(3)
Bolo Radhe Govindha Bajo Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha(4)
Brindhavana Sanchari Govinda Jay Radhe Govindha
Radhe Govindha Jaya Radhe Govindha (4)
Radhe Govindha...!!! Radhe Radhe...!!! (20)

Radha Rasikavara Rasa Vihara

Radha Rasikavara Rasa Vihara
Radha Rasikavara Rasa Vihara
Radha Rasikavara Ra....sa Vihara
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Mohana Murali Ghana Vilola -2
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Mukunda Madhava Hey Ghana Shyama -2
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna
Radha Rasikavara Rasa Vihara
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna
Mohana Murali Ghana Vilola
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Mukunda Madhava Hey Ghana Shyama
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -11
Radhhhhhhhhha Krishnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Radha Rasikavara Rasa Vihara

Radha Rasikavara Rasa Vihara
Radha Rasikavara Rasa Vihara
Radha Rasikavara Ra....sa Vihara
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Mohana Murali Ghana Vilola -2
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Mukunda Madhava Hey Ghana Shyama -2
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna
Radha Rasikavara Rasa Vihara
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna
Mohana Murali Ghana Vilola
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -2
Mukunda Madhava Hey Ghana Shyama
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna -11
Radhhhhhhhhha Krishnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Radha Krishna Rasa Vilola Radhe Gopala

Radha Krishna Rasa Vilola Radhe Gopala
Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Radhe Gopala
Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Radhe Gopala||
Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Radhe Gopala
Gopi Vallbha Go Paripala Radhe Gopala (2) ||

Gopika Ramana Govinda Govinda Radhe Gopala
Gopika Ramana Govinda Govinda Govinda Radhe Gopala||
Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Radhe Gopala
Gopi Vallbha Go Paripala Radhe Gopala
Gopi Vallbha Go Paripala Radhe Gopala
Gopika Ramana Govinda Govinda Radhe Gopala
Gopika Ramana Govinda Govinda Govinda Radhe Gopala
Radhe Gopala Jai Radhe Gopala
Radhe Gopala Radhe Gopala
Radhe Gopala Radhe Gopala
Radhe Gopala Radhe Gopala
Radhe Gopala 25 Times
Radha Ramana Kunja Vihari Lal Ki Jai

Pyaare Nandalaal Darashana Deejo

Pyaare Nandalaal Darashana Deejo
Yashoda Key Bal Darashana Deejo
Natavara Laal Darashana Deejo
Giridhara Baal Darashana Deejo
Radha Krishna Jaya Kunja Vihari
Muralidhara Govardhanodhari

Nilamegha Shyamala Roopa Gopala

Nilamegha Shyamala Roopa Gopala
Nityananda Swaroopa Krishna Gopala
Deva Deva Devaki Bala Gopala
Vasudeva Varide Giridhar Gopala
Shankar Adi Sevithe Sharana Gopala
Shanka Chakra Darana Swamy Gopala
Rasa Lola Rasa Lola Rasa Lola Radhika Ramana Gopala -2
Raja Raja Murali Krishna Gopala
Prema Bhaktha Mandala Bala Gopala
Brindavana Nikunja Bala Gopala
Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal

Natawarlal Giridhar Gopala

Natawarlal Giridhar Gopala
Jai Jai Nanda Yashoda Ke Laal
Sara.... Sara Sabke Saar
Sara Sara Sabke Saar -2
Radha Rasika Vara Rasa Vihara
Sharada Poornima Nirmala Yamuna
Adbhutha Rasa Mahotsava Anubhava
Gowra Radha Gowra Ghanashyam
Gowra Radha Gowra Ghanashyam
Yugala Shobha Apara Daya
Spatika Spatika Maya Gopi Mandala Da -2
Gopi Gopi Madhya Marakatha Shyam
Dhanya Dhanya Braj Na..ri Dhanya Ho
Dhanya Dhanya Braj Nari Dhanya Ho
Dhanya Brindavana Kunja Dhanya Ho
Dhanya Brindavana Kunja Dhanya Ho

Natavara Natavara Nanda Kishora

Natavara Natavara Nanda Kishora
Radhe Shyama Shyama Shyama
Giridhar Giridhar Shyam Gopala -2
Radhe Shyama Shyama Shyama
Natavara Natavara Nanda Kishora -2
Radhe Shyama Shyama Shyama
Giridhar Giridhar Shyam Gopala -2
Radhe Shyama Shyama Shyama
Natavara Natavara Nanda Kishora -3
Radhe Shyama Shyama Shyama
Giridhar Giridhar Shyam Gopala(2)
Radhe Shyama Shyama Shyama
Shyama Shyama Shyama
Natavara Natavara Nanda Kishora -2
Radhe Shyama Shyama Shyama
Radhe Shyama -21

Nandakumara Vara Navneetha Chora Hare

Nandakumara Vara Navneetha Chora Hare
Navneetha Chora Hare -2
Deva Deva Vasudeva Hare.........................
Deva Deva Vasudeva Hare Krishna...........
Gopi Mana Chora Gopala Krishna Hare
Gopala Krishna Hare
Deva Deva Vasudeva Hare.......................
Deva Deva Vasudeva Hare Krishna........

Nanda Kumara Vara Navneetha Chora Hare -2
Gopi Mana Chora Gopala Krishna Hare
Gopala Krishna Hare
Deva......deva........vasudeva
Deva...... Deva........vasudeva -14
Deva..........................................

Nanda Nandana Pahi Guna Brunda

Nanda Nandana Pahi Guna Brunda
Srimatkirita Sri--------matkirita Srimatkirita
Parimanditha Neelakesham -2
Kasturikathilaka Sho......bitha
Kasturikathilaka Shobitha Charu Palam
Mandasmitha Ardhra
Mandasmitha Ardhra Madhuranana Manju Basham
Man...........dasmitha Ardhra Madhuranana Manju Basham
Madhuranana Manju Basham -2
Sri Krishna Chandra Manisham -2
Hrudhi Bhavayami
Nanda Nan....dana Pahi Guna Brunda
Sundara Roopa Govinda Mukun....da
Ah---------------------------------------------
Pavanaja Pariwara Yamuna Vihara
Pav An Aja Pariwara Yamuna Vihara
Navaratna Hara Navaneetha Chora
Navaratna Hara Navaneetha Chora
Nanda Nadana Pahi Guna Brunda
Guna Brunda Guna Brunda
Dina Kara Dhyuthi Jala
Kanaka Maya Chela
Janakanu Koola Janakaja... Loola
Tunga Vihanga Uranga Daya Panga -2
Ranga Vittala Bhava Bhanga Subha....nga
Nanda Nadana Pahi Guna Brunda

Nanda Nandana Pahi Guna Brunda

Nanda Nandana Pahi Guna Brunda
Srimatkirita Sri--------matkirita Srimatkirita
Parimanditha Neelakesham -2
Kasturikathilaka Sho......bitha
Kasturikathilaka Shobitha Charu Palam
Mandasmitha Ardhra
Mandasmitha Ardhra Madhuranana Manju Basham
Man...........dasmitha Ardhra Madhuranana Manju Basham
Madhuranana Manju Basham -2
Sri Krishna Chandra Manisham -2
Hrudhi Bhavayami
Nanda Nan....dana Pahi Guna Brunda
Sundara Roopa Govinda Mukun....da
Ah---------------------------------------------
Pavanaja Pariwara Yamuna Vihara
Pav An Aja Pariwara Yamuna Vihara
Navaratna Hara Navaneetha Chora
Navaratna Hara Navaneetha Chora
Nanda Nadana Pahi Guna Brunda
Guna Brunda Guna Brunda
Dina Kara Dhyuthi Jala
Kanaka Maya Chela
Janakanu Koola Janakaja... Loola
Tunga Vihanga Uranga Daya Panga -2

Murali Dhara Hare Mohana Krishna

Murali Dhara Hare Mohana Krishna
Yen Kura Kelada Hare Gokula Krishna
Murali Dhara Hare Mohana Krishna
Unak Kaga Managovil Urva Nad -2
Yen Mudalavi Porul Yavum Ummai Chendradh
Ni Yendri Yel Valil Oli Visuma -2
Ni Enge Odi Vada Yen Khanna
Murali Dhara Hare Mohana Krishna
Radhe Govinda Bajo Radhe Gopal -6
Hari........................................

Murahara Nagadhara Mukunda Madhava

Murahara Nagadhara Mukunda Madhava
Garuda Gamana Pankaja Naabha
Parama Purusha Bhava Banjana Kesava
Naramruga Sareera Namo Namo

Narayana The Namo Namo Bhava
Narada Sannutha Namo Namo

Jaladhisayana Ravichandra Vilochana
Jalaruha Bhavanutha Charanayuga
Balibandhana Gopijana Vallaba
Nalinodharathe Namo Namo

Sreevatsalaanchana Peethambaradhara
Devaki Nandana Narayana
Govatsapaalana Govardhanodhara
Gopapriyathe Namo Namo

Kousalyaathmaja Kaamitha Phalada
Karunaasaagara Kaanthimaya (rama)
Dasaradha Nandana Danujakulaanthaka
Kusalavajanakathe Namo Namo

Thaaraapathihara Thapanukulothbava
Thaapasamunigana Vandhyapada
Mareechaanthaka Maruthisevitha
Vaaridhibandana Namo Namo

Aadideva Sakalaagama Pujitha
Yadhavakula Mohana Rupa
Vedodhara Sree Venkatanayaka
Nadhapriyathe Namo Namo

Mandasmitha Sundara Narayana

Mandasmitha Sundara Narayana
Ma.....ndasmitha Sundara Narayana
Madura Muralidhara Narayana
Mandasmitha Sundara Narayana
Ma.....ndasmitha Sundara Narayana
Narayana
Sri Raja Gopala Narayana -2
Narayana Hare Narayana
Narayana Hare Narayana
Hare Narayana Naryana
Hare Narayana Naryana
Hare Narayana -3 Narayana
Narayana Narayana Narayana Narayana
Hare Naryana
Mandasmitha Sundara Re Re Kannaih
Madura Muralidhara Re Re Kannaih
Madura Muralidhara Re Re Kannaih
Mandasmitha Sundara Re Re Kannaih
Madura Muralidhara Re Re Kannaih

Nata Nagara Jai Nanda Kishora Jai
Nata Nagara Jai Nanda Kishora...... Jai
Nata Nagara Jai Nanda Kishora Jai

Madhava Madhava Narayana

Madhava Madhava Narayana
Madhava Madhava Narayana
Madhura Muralidhara Narayana
Mad...hura Muralidhara Narayana
Madhava Madhava Narayana

Madhava Madhava Narayana

Madhava Madhava Narayana
Madhava Madhava Narayana
Madhura Muralidhara Narayana
Mad...hura Muralidhara Narayana
Madhava Madhava Narayana

Madhava Bhavathuthe Mangalam

Madhava Bhavathuthe Mangalam
Madhumuraharathe Mangalam

Aravindalochana Agabrundamochana
Surabrunda Vanditha Mangalam

Naravara Nandana Naagaari Kethana
Marakathamanineela Mangalam

Nandavarakumara Navaneetha Dadhichora
Mandhara Giridhara Mangalam

Kuntharathanaamara Koojitha Noopura
Sundara Vadana The Mangalam

Dadhinavaneetha Chora Tharuni Gopikajara
Madhukaitapa Samhaara Mangalam

Gajaraja Paripala Ghanathulasi Vanamala
Nija Dasa Paripala Mangalam

Vrajasundarivilola Vibuthendra Paripala
Vijaya Gopala Bala Mangalam

Rama Govinda Rama Rama Kalyana Rama
Rama Pattabhirama Raghava

Govinda Madhava Gopala Kesava
Narasimhachyutha Narayana

Dasaratha Nandana Seetha Manohara
Danava Samhara Dayanidhey

Vasudeva Nandana Radhamanohara
Poothana Samhara Buvanapathey

Rama Raghava Rajeeva Lochana
Kamitha Phalatha Karivarada

Krishna Kesava Ambuja Lochana
Vanchitha Palatha Yaduvarada

Hare Ram Gopalam Bhaja Govindam Mama Jeevanam (5)

Maadhava Madhu Sudana Giri Dhaari Giri Dhaari

Maadhava Madhu Sudana Giri Dhaari Giri Dhaari
Nandana Yadu Nandana Govardhana Giri Dhari (maadhava Madhusudana..)

Deena Vatsala Mukunda Mohana Hare
Baala Gopala Hare Peetambara Dhaari

Bhakta Vatsala Parama Paavana Hare
Nanda Gopala Hare Govardhana Dhaari

Krishnam Vande Nanda Kumaram

Krishnam Vande Nanda Kumaram
Radha Vallabha Navaneetha Choram
Radha Vallabha Navaneetha Choram
Radha Vallabha Navanee.....tha Choram
Radha... Vallabha Navanee.....tha Choram
Shyamam Vande Sundara Balam
Shyamala Sundara Roopa Kishoram
Krishnam Vande Nanda Kumaram
Navaneetha Choram -5
Navaneetha Choram Radha Vallabha Navneetha Choram
Navaneetha Choram -6

Krishna Krishna Mujhe Darasha Dikhaavo Krishna

Krishna Krishna Mujhe Darasha Dikhaavo Krishna
Giridhaari Muraari Krishna Ghanashyaama Muraari Krishna
Hey Krishna Krishna Krishna Ghanashyaama Muraari Krishna
Ab Aajaavo Krishna Mujhe Darasha Dikhaavo Krishna
Krishna Krishna Mujhe Darasha Dikhaavo Krishna

Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan

Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Yajamaaaaaaaaan
Jagi Kirata Veda Pakanata Sanki Teda Purana Prabhu Tuma
Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Aaaaaaaaaaa
Mor Mukuta Pithambara Shobatha 2 Kundala Jalakata Gana Prabhu Tuma
Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Yajamaaaan
Mira Ke Prabhu Giridhar Nagar
Mira Ke Prabhu Giridhar Nagar
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira Mira Aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira Miraaaaaaaaaaaaaaaaa
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaa Mira....................mira..............
Mira Ke Prabhu Giridhar Nagar
Darashan Ko Taan Prabhu Tum
Darashan Ko....... Taan Prabhu Tum
Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Yajamaaaaaaaaan

Krishna Kannaiah Krishna Kannaiah Jai Jai Gopala Phaiya

Krishna Kannaiah Krishna Kannaiah Jai Jai Gopala Phaiya -2
Radha Kantha Radha Vallabha
Radha Vallabha
Radha Vadana Sri Govinda(2)
Krishna Kannaiah Krishna Kannaiah Jai Jai Gopala Phaiya
Krishna Kannaiah Krishna Kannaiah Jai Jai Gopala Phaiya
Megha Shayama Meru Samana -2
Meru Samana -2
Radha Ramana Sri Govinda -2
Krishna Kannaiah Krishna Kannaiah Jai Jai Gopala Phaiya

Krishna Bajo Krishna Bajo Murali Govinda Bhajo(2)

Krishna Bajo Krishna Bajo Murali Govinda Bhajo(2)
Radhe Govinda Bajo Radhe Gopaala Bhajo -2
Giridhari Shyaam Bajo Radhe Govinda Bajo(4)
Madhuvana Madhuvana Madhuvana Sanchari Shyam Gopal Bajo
Shyam Gopal Bajo -2
Krishna Bhajo Krishna Bhajo Murali Govinda Bajo(2)
Radhe Govinda Bajo Radhe Gopaala Bajo -2
Radhe Gopala Bajo -6

Kolahala Bhakta Kolahala

Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
Kolahala Vyamoha Kolahala

Radharamana Kolahala
Gopi Ramana Kolahala

Nanda Nandana Aravindha Mukha Jwalitha
Mandha Hasana Niloth Pala Nayana
Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala

Ksheera Chora Navaneetha Chora
Braja Gopi Vasana Chora Bhakta Chita Chora
Braja Gopi Vachana Chora Bhakta Chita Chora

Kolhala Bhakta Kolahala
Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala

Bhakta Vatsala Nija Bhakta Paripala
Bhakta Mandala Madhye Nruthya Kuthoohala

Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
Gopi Ramana Kolahala

Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Swamy Ki Jai

Kamala Vallabha Govinda Mam

Kamala Vallabha Govinda Mam
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kaminiyanana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kandarpa Janaka Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kunja Vilochana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kanakaambaradara Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kaliya Mardhana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Kaustubha Bhushana Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Yashoda Bala Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Yadukuka Thilaka Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Nitya Mahotsava Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Nityananda Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Venuvilola Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Vijaya Gopala Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bhaktha Vatsala Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bagavatha Priya Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bharatha Ananda Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda

Bhadradivasa Govinda
Pahi Kalyana Krishna Govinda


Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi

Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi(2)
Kamala Mridula Nalaina Vadana(2)

Achyutha Mukam Dehi -2
Jala Chora Merudhira Sadhu Jana Mandara
Jala Rahitha Gora Kalusha
Bhava Jaladhi Gambeera

Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi(2)
Kamala Mridula Nalaina Vadana(2)
Achyutha Mukam Dehi -2
Naradadi Ghana Lola Nanda Gopa Bala
Varijasa Nanu Koola Mamitha Guna Sheela
Rama Janaka Shyama Sundara -2
Kanakambara Dharana
Ramadasa Vandhithe Shree
Rajeeva Dhbhutha Charana
Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi(2)
Kamala Mridula Nalaina Vadana(2)
Achyutha Mukam Dehi -2

Krishna Rama Govinda Hare Rama Krishna Govinda

Krishna Rama Govinda Hare Rama Krishna Govinda
Krishna Keshava Govinda Hare Rama Krishna Govinda

Krishna Nanda Muknda Murare Vamana Madhava Govinda
Sridhara Kehava Raghava Vishnu Lakshmi Nayaka Narasimha

Nanda Nandana Govinda Hare Rama Krishna Govinda
Navaneetha Chora Govinda Hare Rama Krishna Govinda

Bhakatha Vatsala Govinda Hare Rama Krishna Govinda
Bhagavatha Priya Govinda Hare Rama Krishna Govinda

Venuvilola Govinda Hare Rama Krishna Govinda
Vijaya Gopala Govinda Hare Rama Krishna Govinda

Krishna Kumara Jaya Gopala

Krishna Kumara Jaya Gopala
Jaya Gopala
Kannaih Lala Ki Jaya Gopala
Krishna Kumara Jaya Gopala
Kannaih Lala Ki Jaya Gopala
Radha Ke Nath Jaya Gopal -3
Yashoda Ke Bal Jaya Gopal -3
Krishna Kumara Jaya Gopala
Jaya Gopala
Kannaih Lala Jaya Gopala

Krishna Krishna Yaduvara Krishna

Krishna Krishna Yaduvara Krishna
Murahara Keshava Yaadava Madhava

Krishna Krishna Yaduvara Krishna
Murali Manohara Shyaama Gopaala

Shyaama Gopaala Radhe Gopaala
Murahara Keshava Yaadava Madhava

Krishna Govinda Govinda Gopala

Krishna Govinda Govinda Gopala
Jaya Murali Manohara Nandalala
Krishna Govinda Govinda Gopala
Krishna Govinda Govinda Gopala
Jaya Murali Manohara Nanadalala
Jaya Murali Manohara Nanadalala
Jaya Murali Manohara Nanadalala

Janardhana Nandabala Govinda Gopala

Janardhana Nandabala Govinda Gopala
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Gopala

Muralidhara Nandabala Govinda Gopala
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Gopala

Keshava Madhava Govinda Gopala
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Gopala

Muralidhara Murahara Govinda Gopala
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Gopala

Yadhava Nandagopa Govinda Gopala
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Gopala

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna
Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna
Jaya Jaya Krishna
Jaya Jaya Krishna

Gowra Varana Krupa Poorna Jaya Jaya Radhe -2
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha.........ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha.........ri

Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari
Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari.........

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna.....
Jaya Jaya Krishna...
Gowra Varana Krupa Poorna Jaya Jaya Radhe

Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..r
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri

Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari
Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna...

Govardhanodhara Gopiya Sanchara

Govardhanodhara Gopiya Sanchara
Gopiya Sanchara(2)
Gopi Manohara Gokulesha Nandana
Gokulesha Nandana(2)
Govardhanodhara Gopiya Sanchara
Gopi Manohara Gokulesha Nandana(2)
Gokulesha Nandana(3)
Govardhanodhara Gopiya Sanchara
Gopi Manohara Gokulesha Nandana
Gokulesha Nandana(3)

Gopala Meva Daivatam Bhaje Sada Gopala Meva Daivatam

Gopala Meva Daivatam Bhaje Sada Gopala Meva Daivatam
Sarva Loka Karanam Satya Kamadigunam
Bhaktanu Graha Bhivyakta Bhavya Moorti Dharinam
Yadavabdhi Chandra Miha Yatijana Mohapaham
Kamsadi Vyri Virama Kalita Divya Vigraham
Gopika Vana Kumuda Gurutara Chandrodayam
Ghora Samsara Karana Varana Kesarinam
Manasapi Na Gana Yami Madhava Danya Daivam

Giridhaari Jai Giridhaari

Giridhaari Jai Giridhaari
Giridhaari Jai Giridhaari

Sugandha Tulasi Dala Vanamaali
Giridhaari Jai Giridhaari

Munijana Sevitha Madhava Murahara
Murali Manohara Giridhaari
Gopa Gopi Manohar Giridhaari

Ghanashyama Sundara

Ghanashyama Sundara -2
Yashode Tanaya He Nandalala
Yadukula Tilaka Radhe Shyama -2
Ghanashyama Sundara -2
Yashode Tanaya He Nandalala
Yadukula Tilaka Radhe Shyama -2
Radheshama Radheyshama Radheshama Radheyshama -4
Radheshama Radheyshama -8

Ehi Muham Dehi Sri Krishna Krishna

Ehi Muham Dehi Sri Krishna Krishna
Maam Paahi Gopaala Paala Krishna Krishna

Nanda Gopanandana Sri Krishna Krishna
Yadhunandhana Bhaktha Chandana Krishna Krishna

Kalabha Gathim Dharsaya Sri Krishna Krishna
Thava Karnau Salaya Sri Krishna Krishna

Dhaava Dhaava Maadhava Sri Krishna Krishna
Navya Navaneethamaahara Sri Krishna Krishna

Vikrama Balam Dharsaya Sri Krishna Krishna
Vidhi Chakraadhi Sannutha Sri Krishna Krishna

Sanjala Mani Kundala Krishna Krishna
Chaaru Champaka Naasaamowkthika Krishna Krishna

Bhavya Natanam Kuru Sri Krishna Krishna
Balapathra Sahitha Sri Krishna Krishna

Kumkuma Pankila Deha Krishna Krishna
Bhaktha Shankara Charana Sri Krishna Krishna

Saadhu Saadhupa Kritha Miha Krishna Krishna
Loka Saadhaka Hithaaya Sri Krishna Krishna

Naradhaathi Muni Gheya Krishna Krishna
Sreeman Naaraayana Theertha Varadha Krishna Krishna

Deva Devaki Thanaya Pahimam

Deva Devaki Thanaya Pahimam
Devakarya Dhurandhara Dheena Mandhara
Vasudhabhaya Varaka Vardhitha Loka
Vasudeva Devaki Puthra Varija Nethra

Nanda Gopa Sukumara Navaneetha Chora
Bhoodana Samhara Dhadhi Pooritho Dhara

Sakadasura Bhanjana Sadhu Ranjana
Mathru Dharsitha Swaroopa Madhava Roopa

Bala Bhava Nanavidha Leela Chathura
Kanditha Thrunavartha Kanja Vadhana

Yamalarjuna Bhanjana Yadhu Ranjana
Rouhineya Sahachara Ramya Vihara

Govathsa Paripalana Kunja Bharana
Vathsasura Samhara Vanamaladhara

Brindavana Gopeejana Brinda Mohana
Murali Gana Vilola Mohana Leela

Naradhadhi Munikeya Naraka Vijaya
Akroora Vandhitha Patha Arjuna Sutha

Chanoora Malla Mardhana Charu Nardhana
Kuvalaya Peeta Bedana Kumkumaruna

Kamsasura Samhara Karunasagara
Vasudevathi Sokahara Varijodhara

Ugrasenadhi Rajyadhana Uchitha Karana
Santheepini Varapradha Saditha Vedha

Dwaraka Nayaka Bhaktha Bhanda Mochana
Rukmini Kalyana Krishna Rukmi Bhanjana

Sathyabama Jambavathi Kalintheepriya
Shodasa Sthree Sahasresa Sundara Kesa

Kuntheesutha Paripalana Kuruvamsa Kala
Gangeya Mokshapradhana Garudakethana

Uthdhava Thathva Bodhana Ugrasasana
Dharanee Bhara Harana Dharma Karana

Visatha Gunalavala Vijaya Gopala
Viswa Vandhitha Mukunda Vrajanareelola

Gopikaramana Gokulotsava
Govinda Jaya Pahimam

Nanda Nandana Induvadana
Sundara Jaya Pahimam

Kundalalankrutha Andajasana
Pundarikaksha Pahimam

Chanda Kodanda Kandithasura
Pandithasraya Pahi Mam

Danavanthaka Dinamandara
Banu Vamsaja Pahi Mam

Sidhdhasannutha Vrudhdha Sevitha
Sidhdha Sankalpa Pahi Mam

Naradarchitha Vedasannutha
Paada Pankaja Pahi Mam

Pathakanthaka Puthana Hara
Putha Charithra Pahi Mam

Induvamsaja Kuntharathana
Chandanaliptha Pahi Mam

Hiralankrutha Harabushana
Dirasekara Pahi Mam

Varanarthi Nivaranakhila
Lokakarana Pahi Mam

Dairyalankrutha Souryavaridhe
Karya Manusha Pahi Mam

Vatsa Pala Srivatsalanjana
Vatsa Sudana Pahi Mam

Danasoundira Ganalola
Samanavarjitha Pahi Mam

Badraguna Subadrapurvaja
Badradriswara Pahi Mam

Chora Chora Chora Chora Chora Chora

Chora Chora Chora Chora Chora Chora
Chora Chora Chora Chora Chora Chora -3
(kshira Dadi Chora Gopi Vastra Chora
Gopi Vastra Chora)3
Rukmini Chora Mama Chita Chora -3

Chinna Cinna Padam Vaittu Kanna Ni Va Va Va

Chinna Cinna Padam Vaittu Kanna Ni Va Va VaChinna Cinna Padam Vaittu Kanna Ni Va Va Va
Manivanna Ni Va Va Va
Vanna Vanna Udai Udutti Kanna Ni Va Va Va
Manivanna Ni Va Va Va

Malligai Mullai Malarale Arcanai Seyvom Ni Va Va Va
Madhavane Adhavane Yadhavane Ni Va Va Va

Drowpadi Manam Kattavane Dinasharanya Ni Va Va Va
Kalamellam Unarulai Vendugirom Ni Va Va Va

Annil Teriyum Katciyellam Kamalakkanna Untotram
Kannazhaga Manivanna Kanna Ni Va Va Va

Chilangai Ketti Odi Odi Vayo En Thamara Kanna Adi Adi Vayo

Chilangai Ketti Odi Odi VayoChilangai Ketti Odi Odi Vayo
En Thamara Kanna Adi Adi Vayo
Un Pinju Padam Tedi Tedi Nangal
Enge Divya Namam Paadi Paadi Vando.

Chilangai Ketti Odi Odi Vayo
En Thamara Kanna Adi Adi Vayo

Devaki Nandana Radha Jeevana Keshava Hare Madhava
Putana Banjana Papa Vinasana Keshava Hare Madhava
Gokula Balane Odi Vayo Gopala Balane Adi Vayo.

Chilangai Ketti Odi Odi Vayo
En Thamara Kanna Adi Adi Vayo

Kamsa Vimardana Kaliya Narthana Keshava Hare Madhava
Asrita Vatlsala Aapat Bandhava Keshava Hare Madhava
Omkara Nadame Odi Vayo Ananda Gitame Padi Vayo.

Chilangai Ketti Odi Odi Vayo
En Thamara Kanna Adi Adi Vayo

Pandava Rakshka Papa Vinashaka Keshava Hare Madhava
Arjuna Rakshka Ajnana Nashaka Keshava Hare Madhava
Gitamritame Odi Vayo Hridayanandame Adi Vayo

Chandana Charchita Pithambaradara

Chandana Charchita Pithambaradara
Rasa Rasikavara Radha Priyamvara
Murailidhara Jagan Mohana Krishna(2)
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna

Chandana Charchita Pithambaradara -2
Rasa Rasikavara Radha Priyamvara -2
Muralidhara Jagan Mohana Krishna -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(30)

Chal Chal Radhe Brindavaneshwari

Chal Chal Radhe Brindavaneshwari
Nikunja Mandira Chal Chal
Pada Noopura Aur Mani Mala He(2)
Baaaz Lage Gal Gal
Baaaz Lage Gal Gal Gal Gal
Chal Chal Radhe Brindavaneshwari
Nikunja Mandira Chal Chal

Bansidhara Bansidhara Bansidhara Kannayya Ghanasyama Sundara

Bansidhara Bansidhara Bansidhara Kannayya Ghanasyama Sundara
Giridhari Gopa Bala Brindavanavihara
Raja Raja Gopala Brindavanavihara
Madhava Hare Madhusoodana Mukunda
Radhegovinda Radhegovinda Radhegovinda Radhe
Radhe Radhe Radhe Govinda Radhe Radhe Govinda
Radhe Radhe Radhe Govinda Radhe

Braja Raja Nandana Ghana Shyama Sundara

Braja Raja Nandana Ghana Shyama Sundara
Braja Raja Nandana Ghana Shyama Sundara(2)
Nandana Murali Wala -2
Giridhar Gopala
Giridhar Giridhar Giridhar Gopal (6)

Bala Gopala Neela Megha Shyama

Bala Gopala Neela Megha Shyama
Nanda Hare Hari Brahma Hamare Ghan Shyama
Hamare Ghan Shyam Mera Pyara Ghan Shyam
Govinda Hari Gopala Hari Govardhana Giridhari
Shyama Sundara Madana Mohana Brindavana Giridhari
Brindavana Vihari Govardhana Giridhari
Govardhana Giridhari Govardhana Giridhari
Govardhana -3 Giridhari
Giridhari.....(10)

Aho Madhura Aho Madhura Madhura Madhura Aho

Aho Madhura Aho Madhura Madhura Madhura Aho
Radha Krishna Raasa Leela Madhura Madhura Aho

Muralidhara Mohana Kunji Madhura Madhura Aho
Radha Krishna Raasa Leela Madhura Madhura Aho

Venu Madhura Venu Madhura Madhura Madhura Aho
Radha Krishna Raasa Leela Madhura Madhura Aho

Aaj Shyam Gaurangi Prem Milan Mela

Aaj Shyam Gaurangi Prem Milan Mela
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna  (2)

Aaj Shyam Gaurangi Prem Milan Mela
Athi Adbhutha Adbhutha Anupama Sheela
Ananda Paravasa Mela
Athi Ananda Paravasa Mela

Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna  (2)
Sakhi Mandal Me Bade Koothuhala
Kolahala Hothe Ha Kolahala Hothe
Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna  (2)

Sarabasa Jab Mil Ras Bar Gavath Radhe Shyam Radhe Shyam
Sarabasa Gavath Radhe Shyam
Ras Bara Gavath Radhe Shyam
Sab Mil Gavath Radhe Shyam

Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna  (2)