Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Hari govinda Hari gopala

Hari govinda Hari gopala
Hari narayana jagada adara
Paramanada paraveeragna
Karuna jaldhe kamala natha
Kurume bhakthim tava padabdhe
Go-samrakshaka gopinatha
Nanda mukunda govinda
Navneetha chora govinda
Aprameya govinda
Amitha parakrama govinda
Purana purusha govinda
Punya sholka govinda
Go-samrakshaka govinda
Gopinatha govinda
Bhaktha vatsala govinda
Bhgavatha priya govinda
Krishna rama govinda
Ramakrishna govinda
Krishna keshava govinda
Ramakrishna govinda
Krishna nanda mukunda murare vamana madhava govinda
Sridhara keshava raghava Vishnu Lakshmi Nayaka Narasimha

No comments:

Post a Comment