Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Vittala Yere Pandhari Raya

Vittala Yere Pandhari Raya -4
Shanka Chakra Dhara Vaijayanthi Dara
Pithambaradara Govardhanodhara
Tulasimala Shobhita Gala
Garuda Gamana Hari Pankaja Nabha
Vittala Yere Pandhari Raya(2)
Mastaka Linga Swaroopa Linga
Roopa Banga Sajjana Sangha
Yadukula Thilaka Manmatha Janaka
Pathitha Pavana Dena Dayalo
Vittala Yere Pandhari Raya(2)
Tribhuvana Roopa Vishwa Swaroopa
Bhava Bhaya Thapa Harithi Papa
Rukmini Kantha Roopa Anantha
Janani Janaka Tuja Mavakalena
Vittala Yere Pandhari Raya(2)
Chandrabhageteeram Ubha Vitevari -2
Kara Katavari Ranga Shilevari
Mahadwari Garuda Vahini
Vinavinatha Janardhana Swamy
Vittala Yere Pandhari Raya -4
Panduranga Panduranga -48
Panduranga -24
Dumuka Dumuka Maga Dumuka Kunja Maga
Chapala Charan Hari Ayeee
Oh Ho Chapala Charan Hari Ayeee
Chapala Charan Hari Ayeee(2)
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Jimika Jimika Jama Jimika Jimika Jama
Jimika Jimika Jama Jimika Jimika Jama
Narthana Padavraja Aye
Oh Ho Narthana Padavraja Aye
Narthana Padavraja Aye(2)
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Arunakaruna Thana China Bina Thama
Charana Pala Ravi Aaaaaaaaaaye -2
Oh Ho Charana Pala Ravi Aye
Charana Pala Ravi Aye
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Amalakamala Dhara Murali Madhura Dhara
Bansi Bhajavan Aye
Bansi Bhajavan Aaaaaaaaa
Bansi Bhajavan Aye -2
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Kunja Kunja--------------------------------
Anth Ranga Hari Aye
Mere Pran Bulawan Aye
Mere Nayan Lubhavan Aye
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Radha Rasika Vara Rasa Vihara -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Rasa Vilola Ramya Susheela -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Mohana Murali Gana Vilola -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)
Mukunda Madhava Jaya Ghana Shyama
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(2)
Radha Rasika Vara Rasa Vihara -2
Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(21)
Radhakrishna -48
Sada Shivancha Avathara Swami Nivruthi Jnadara
Maha Vishnu Cha Avathara
Sada Maja Jnaneshwara
Panduranga Panduranga Panduranga Panduranga -4
Adhi Shakthi Mukatha Bhai
Rasi Jani Lage Mayi -3
Sada Shivancha Avathara Swami Nivruthi Jnadara
Maha Vishnu Cha Avathara
Sada Maja Jnaneshwara
Panduranga Panduranga Panduranga Panduranga -10
Panduranga Panduranga(10)
Panduranga -10

No comments:

Post a Comment