Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Nanda Nandana Pahi Guna Brunda

Nanda Nandana Pahi Guna Brunda
Srimatkirita Sri--------matkirita Srimatkirita
Parimanditha Neelakesham -2
Kasturikathilaka Sho......bitha
Kasturikathilaka Shobitha Charu Palam
Mandasmitha Ardhra
Mandasmitha Ardhra Madhuranana Manju Basham
Man...........dasmitha Ardhra Madhuranana Manju Basham
Madhuranana Manju Basham -2
Sri Krishna Chandra Manisham -2
Hrudhi Bhavayami
Nanda Nan....dana Pahi Guna Brunda
Sundara Roopa Govinda Mukun....da
Ah---------------------------------------------
Pavanaja Pariwara Yamuna Vihara
Pav An Aja Pariwara Yamuna Vihara
Navaratna Hara Navaneetha Chora
Navaratna Hara Navaneetha Chora
Nanda Nadana Pahi Guna Brunda
Guna Brunda Guna Brunda
Dina Kara Dhyuthi Jala
Kanaka Maya Chela
Janakanu Koola Janakaja... Loola
Tunga Vihanga Uranga Daya Panga -2
Ranga Vittala Bhava Bhanga Subha....nga
Nanda Nadana Pahi Guna Brunda

No comments:

Post a Comment