Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Swaagatham Krishna Suswaagatham Krishna

Swaagatham Krishna Suswaagatham Krishna
Swaagatham Suswaagatham Sharaanagatham Krishna
Mathuraapuri Krishna Madhusoodhana Krishna
Swaagatham Suswaagatham Sharanaagatham Krishna
Swagatam Krishna Sharanagatam Krishna
Madura Puri Sadana Mrudu Vadana Madhusudana Iha
Bhogatapta Sulabha Supushpa Gandha Kalabha
Kasturi Tilaka Mahipa Mama Kanta Nanda Gopa Kanda
Mushtikashura Chanura Malla
Malla Visharada Kuvalaya Peda
Mardana Kalinga Nartana Gokula
Rakshana Sakala Surakshana Deva
Sishta Jana Pala Sankalpa Kalpa
Kalpa Sata Kodi Asama Parabhava
Dhira Munijana Vihara Madana Sukumara
Daitya Samhara Deva
Madhura Madhura Rati Sahasa Sahasa
Vraja Yuvati Jana Manasa Pujita
Sa Dha Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Dha Sa Ri
Tatthi Takajanutam Titthaka Janautam Taka Janutam
Takatimukuku Tana Kida Taka Dhim

No comments:

Post a Comment