Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Vanamali Radharamana Giridhari Govinda

Vanamali Radharamana Giridhari Govinda
Neela Meghasundara Narayana Keshava
Bhaktha Hrudaya Mandara Banu Koti Sundara
Nanda Nanda Gopa Vrunda Narayana Keshava
Nanda Nanda Gopa Vrunda Narayana Keshava
Vanamali Radharamana Giridhari Govinda

No comments:

Post a Comment