Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Mangalam Rukminiramanaya Srimathe

Mangalam rukminiramanaya srimathe
Mangalam rmaneya moorthaye the
Mangalam srivatsa bhooshaya shargine
Mangalam nanda gopatmajaya
Jaya mangalam nitya shubha mangalam
Poothana kamsadhi punyi unya jana harine
Puruhutha mukha deva hitakaraya
Soothaya vijayasya sundara mukhabjaya
Sheetha kiranadikula pavanaya
Jaya Mangalam Nitya Shubha mangalam
Kaliyamoulimani ranjitha padabhjaya
Kalambudha shyama divya thanaye
Karunya rasa varshi nayanara vindhaya
Kalyana guna ratna vari nidhaye
Jaya Mangalam Nitya Shubha mangalam
Nava neetha chooraya nandadhi gopago
Rakshine gopika vallbhaya
Naradha munindra nutha namdheya yathe
Narayana nanda thirtha gurave.

No comments:

Post a Comment