Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Umar ka panchi udtha jatha

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Kisse patha hai kal kya hoga
Patha nahi kis pal kya hoga
Kal chakra chaltha mad matha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Kachi sason ki kya asha
Kar jaye kab bandh tamasha
Tu murakh man kyo barmatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Aaj kahe kal naam ratonga
Kal aye phir kal japalonga
Bhita kal kabi loutana atha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

Umar ka panchi udtha jatha
Kyo prani prabhu naam na gatha re

 

No comments:

Post a Comment