Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Sri Venkateswara SuprabhatamKowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam II
Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja I 
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru II
Mathassamasta jagatham madukaitabhare:
Vakshoviharini manohara divyamoorthe I
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham II

Thavasuprabhathamaravindalochane
Bhavathu prasanna mukhachandra mandale I
Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
Vrishasaila nathadavithel davanidhe II
Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani I
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham II
Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
Tryvikramadhi charitham vibhudha:sthuvanthi I
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham II
Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam I
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai :
Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham II
Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani
Bhukthvaa Saleelamatha keli sukha: patanthi
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham II
Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
Vipanchyaa Gayathyanantha charitham
Thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham
Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha
Roshaathkalim v id h a-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham
Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham
Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham
Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe
Venkateswra Stotram

Kamalakucha choochuka kunkumatho 
Niyatharunithathula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila pathe
Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
 Pram ukakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrishasailapathe
Athivelathaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai:
Paritham thvaritham vrishasailapathe
Paraya krupaya paripahi Hare
Adhivenkata saila mudaramather
Janathabimathadhika danarathath
Paradevathaya gathithannigamai:
Kamaladayithtanna param kalaye
Kalavenuravavasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smarakoti samath
Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye
Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe
Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogha—
Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje
Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
Sadaa Venkatesam smarami smarami
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha
Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesa
Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam
Seshasailasikhamane
Venkateswra Prapatti
Eesanam jagothosya Venkatapathe
Vishno paraam preyaseem
Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
Thath kshanthi samvardhineem
Padmalankrutha pani pallavayugam
Padmasanasthaam Sriyam
Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem
Vande jaganmatharam
Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
Swamin susheela sulabhasritha parijatha
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree Venkatesa charanow saranam papadhye

Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai
Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye
Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanam
Aarunya sankramanatha kila saandra raagow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai
Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Vishnopade parama ithyuditha prasamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam

Chithepyananyamanasam samamahithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Praya prasanna janatha prathamavagahyow
Mathusthanaviva sisoramrtuhayamanow
Prapthow parasparathulamathulantharowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Sathvotharaissathathasevya padambujena
Samsaratharaka dayadradruganchalena
Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam
Venkateswra Mangalam
Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.
Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.
Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.
Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.

Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
Aipthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.
Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.
Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.
Srimad sundarajamathru manimanasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu Mangalam.

Nee Maayeyolago, Ninnolu Maayeyo

Nee Maayeyolago, Ninnolu Maayeyo
Nee Dehadholago, Ninnolu Dehavo ||
Bayalu Aalayadolago, Aalayavu Bayalolago2
Bayalu Aalayaveradu Nayanadolago-2
Nayana Buddhiya Valago, Buddhi Nayanadolago2
Nayana Buddhigaleradu Ninnolago Krishna||1||
Saviyu Sakkareyolago, Sakkareyu Saviyolago2
Saviyu Sakkareyeradu Jihveyolago-2
Jihve Manasina Valago, Manasu Jihveyo Lago2
Jihve Manasugaleradu Ninnolago Krishna||2||
Kusumadali Gandhavo, Gandhadali Kusumavo2
Kusuma Gandhagaleradu Aaghraanadolago2
Asamabhava Kaagineleyaadi Keshavaraya2
Usuralennalavalla Yella Ninnolago Krishna||3||

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam                                                                                                        

Mangalam Rukmini Ramanaaya Sreemathaey                                                           
Mangalam Ramaneeya Moorthayaey Thaey                                                           
Mangalam Srivathsa Bhooshaaya Saarnginaey                                                           
Mangalam Nandhagopathmajaaya                                  || Jaya Mangalam ||

Phoothanaa Kamsaadhi Punya Jana Haarinaey                                                           
Puruhutha Mukadaeva Hithakaraaya                                                           
Soothaaya Vijayasya Sundara Mukaapjaaya                                                           
Seethakiranaadhikula Paavanaaya                                  ||Jaya Mangalam ||

Kaaleeya Moulimani Ranjitha Pathaapjaaya                                                           
Kaalaampudha Shyaama Dhivyathanavaey                                                           
Kaarunya Rasavarshi Nayanaaravindhaaya                                                           
Kalyaanaguna Rathna Vari Nidhayaey                          ||Jaya Mangalam ||

Navaneetha Choraaya Nandhaadhi Gopa Go                                                           
Rakshinaey Gopikaa Vallabhaaya                                                           
Naaradha Muneendhranutha Naamadhaeyaya Thaey                                                           
Naarayanaanandha Theertha Guravaey                          ||Jaya Mangalam ||

Ananda Ananda Ananda Kandam

Ananda Ananda Ananda Kandam
Ananda Gopala Gopala Balam
Sri Krishna Govinda Srinatha Deva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Nidram Pavthiram  Karuna Samudram
Bogadi Mohadi Nasham Vinasham
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Vadanaravindam Prakasham Vilasam
Amodha Pravasam Ajnana Nasham
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Venum Cha Madhuram Madhuram Cha Ganam
Vedantha Saram Atmanu Bodham
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva

Premartha Bandham Tavapadhapadmam
Premalayam Brahma Kamalalayam
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva
Sri Krishna Charanam Sri Krishna Charanam
Sri Krishna Charanam Bhava Roga Haranam
Sri Krishna Govinda Sri Vasudeva
Sashtanga Namaskara Sri Vasudeva

Hariya Namasmarane madhadha mana vidhe yethake

Hariya Namasmarane madhadha mana vidhe yethake
Rama nama nudiya dantha nalige yethake
Govindana nodadantha kangal yethake
Rama Katheya kela dantha kevigal yethake
Govindana poojisa dantha kaigal yethake
Rama nige pradakshine hakada kalugal yethake
Govindana vandisadantha mastaka yetake
Rama seva mada dhantha deha yethake
Govindana nambhadhantha budhi yethake
Rama Sita Rama venada  januma yethake

Narayan Narayan jai jai govinda hare

Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Om Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Narayan Narayan jai jai govinda hare
Narayan Narayan jai jai gopala hare
Narayana narayana na rayana narayana
Narayana narayana na rayana narayana
Narayana narayana na rayana narayana
Narayana narayana na rayana narayana
Jai jai govinda hare Jai jai gopala hare
Jai jai govinda hare Jai jai gopala hare

Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda

Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda
Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda
Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda
Rama Ramana Hari Rama Ramana Hari Govinda