Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Nilamegha Shyamala Roopa Gopala

Nilamegha Shyamala Roopa Gopala
Nityananda Swaroopa Krishna Gopala
Deva Deva Devaki Bala Gopala
Vasudeva Varide Giridhar Gopala
Shankar Adi Sevithe Sharana Gopala
Shanka Chakra Darana Swamy Gopala
Rasa Lola Rasa Lola Rasa Lola Radhika Ramana Gopala -2
Raja Raja Murali Krishna Gopala
Prema Bhaktha Mandala Bala Gopala
Brindavana Nikunja Bala Gopala
Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal

No comments:

Post a Comment